Salı, Temmuz 16, 2024

Nanda Hemşirelik Tanıları

Nanda Hemşirelik Tanıları Tam Liste

Nanda Hemşirelik Tanıları

Nanda Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planları

Hemşirelerin mesleklerindeki esas amaçları: bireylerin sağlığını geliştirmek ve hastalara iyi bir bakım verebilmektir. Bu amaçlarına ulaşabilmek ve iyi bir klinik bakım sağlayabilmek için de hemşirelik tanılama sisteminden faydalanırlar. NANDA hemşirelik tanılama sistemi olarak isimlendirilen bu sistem Kuzey Amerika Hemşireler Birliği tarafından hazırlanmıştır. Nanda hemşirelik tanıları hemşirelerin daha iyi ve daha doğru bakım yapmalarına ve bakımları kayıt altında tutabilmelerine yardımcı olur. Günlük kayıt altına alınan bu verilerle de hastanın gereksinimleri, sağlık durumu ve tedaviye yanıtı hakkında bilgi sahibi olurlar.

Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Gruplanmış Nanda Hemşirelik Tanıları

Tanılara ve örüntülere gitmek için linkleri tıklayınız.

Sağlığı Algılama-Sağlığın Yönetimi

Beslenme-Metabolik

Eliminasyon

Aktivite-Egzersiz

Uyku-Dinlenme

Bilişsel-Algısal

Kendini Algılama

Rol-İlişki

Cinsellik-Üreme

Başetme-Stres Toleransı

Değer-İnanç

1.SAĞLIĞI ALGILAMA-SAĞLIĞIN YÖNETİMİ

Bağışıklık Durumunu Güçlendirmeye Hazır Oluş

Büyüme ve Gelişmede Gecikme Riski

Gelişmede Gecikme Riski

Orantısız Büyüme Riski

Yetişkin Tip İyileşmede Yetersizlik

Cerrahi İyileşmede Gecikme

Sağlığını Etkisiz Yönetme

Sağlığını Etkili Yönetme

Kontaminasyon

Kontaminasyon Riski

Perioperatif Pozisyonda Travma Riski

Riskli(Risk Alıcı) Sağlık Davranışları

Sağlığı Geliştirme Davranışları

Sağlığı Sürdürmede Etkisizlik

Tanımlanan Rejime Uymada Güçlük/Uyumsuzluk

Travma Riski

Boğulma Riski

Düşme Riski

Yaralanma Riski

Zehirlenme Riski

Ani Bebek Ölüm Sendromu Riski

2.BESLENME-METABOLİK

Adaptif Kapasitede Azalma: İntrakranial

Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Fazla

Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Fazla Beslenme Potansiyeli

Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Az

Beslenmede Güçlenmeye Hazır Oluş

Dentisyonda Bozulma

Bebeğin Beslenme Örüntüsünde Etkisizlik

Yutmada Bozulma

Elektrolit Dengesizliği Riski

Emzirme: Etkisiz Emzirme

Emzirme: Etkili Emzirme

Emzirmenin Kesintiye Uğraması

Emzirmede Güçlendirilmeye Hazır Oluş

Enfeksiyon Riski

Enfeksiyon Bulaştırma Riski

Kan Glukozunda Değişkenlik (İstikrarsızlık) Riski

Karaciğer Fonksiyonunun Bozulma Riski

Korunmada (Savunmada) Etkisizlik

Doku Bütünlüğünde Bozulma

Deri Bütünlüğünde Bozulma

Oral Mukoz Membranda Bozulma

Lateks Alerji Tepkisi

Lateks Alerji Tepkisi Riski

Neonatal Sarılık

Sıvı Volüm Eksikliği

Sıvı Volüm Eksikliği Riski

Sıvı Volüm Dengesizliği Riski

Sıvı Volüm Fazlalığı

Vücut Sıcaklığında Dengesizlik Riski

Hipertermi

Hipotermi

Etkisiz Termoregülasyon

3.ELİMİNASYON

Barsak İnkontinansı

Diyare

Konstipasyon

Algılanan Konstipasyon

Konstipasyon Riski

Üriner Boşaltımda Bozulma

Üriner Eliminasyonu Güçlendirmeye Hazır Oluş

Devamlı İnkontinans

Fonksiyonel İnkontinans

İdrar Tutamama (Sıkışarak Kaçırma)

İdrar Tutamama (Sıkışarak Kaçırma) Riski

Matürasyonel Enürezis

Refleks İnkontinası

Stres İnkontinansı

Taşma/Tahliye İnkontinansı

4.AKTİVİTE-EGZERSİZ

Aktivite İntoleransı

Aktivite Planlamada Etkisizlik

Amaçsız Gezinme

Bebek Davranışının Disorganizasyonu

Bebek Davranışının Disorganize Olma Riski

Bebek Davranışının Organizasyonunu Güçlendirmeye Hazır Oluş

Disuse (Kullanmama) Sendromu

Enerji Alanında Rahatsızlık

Eğlence Aktivitesinde Eksiklik

Enerji Alanında Rahatsızlık

Etkisiz Doku Perfüzyonu (Spesifik)

Etkisiz Gastrointestinal Doku Perfüzyonu Riski

Etkisiz Periferal Doku Perfüzyonu

Renal Perfüzyonda Etkisizlik Riski

Evin Bakımını Sağlamada Yetersizlik

Fiziksel Mobilitede Bozulma

Yatak İçi Mobilitede Bozulma

Yürümede Bozulma

Tekerlekli Sandalye İle Mobilitede Bozulma

Tekerlekli Sandalyede Transfer Yeteneğinde Bozulma

Kanama Riski

Kardiyak Out-Put’ ta Azalma

Kardiyak Doku Pefüzyonunda Azalma Riski

Öz bakım Eksikliği Sendromu

Öz bakımda Güçlendirilmeye Hazır Oluş

Kendi Kendine Beslenmede Eksiklik

Kendi Kendine Giyinebilmede Eksiklik

Kendi Kendine Tuvaleti Kullanmada Eksiklik

Kendi Kendine Yıkanmada Hijyeni Sağlamada Eksiklik

Periferal Nörovasküler Disfonksiyon Riski

Sedanter (Hareketsiz) Yaşam Şekli

Solunum Fonksiyonunda Etkisizlik Riski

Etkisiz Solunum Örüntüsü

Gaz Değişiminde Bozulma

Hava Yolunu Temizlemede Etkisizlik

Spontan Ventilasyonu Sürdürmede Yetersizlik

Ventilatörden Ayrılmaya Disfonksiyonel Tepki

Ventilatörden Ayrılmaya Disfonksiyonel Tepki Riski

Şok Riski

Vasküler Travma Riski

5.UYKU-DİNLENME

Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık

Uykusuzluk (İnsomnia)

Uyku Yoksunluğu

Uyku Bozukluğu

Uyku Kalitesini Güçlendirmeye Hazır Oluş

6.BİLİŞSEL-ALGISAL

Aspirasyon Riski

Bilgi Eksikliği (Spesifik)

Bilgi Düzeyini Güçlenmeye Hazır Oluş

Çevreyi Yorumlamada Bozulma Sendromu

Duyusal Algılamada Bozulma (Spesifik)

Düşünme Süreçlerinde Bozulma

Bellekte Bozulma

Karar Vermede Çatışma

Karar Vermede Güçlendirilmeye Hazır Oluş

Konfüzyon

Akut Konfüzyon

Akut Konfüzyon Riski

Kronik Konfüzyon

Otonomik Disrefleksiya

Otonomik Disrefleksiya Riski

Rahatta Bozulma

Akut Ağrı

Kronik Ağrı

Bulantı

Rahatlığını (Konforu) Güçlendirmeye Hazır Oluş

Unilateral (Bir Tarafı) İhmal Etme

7.KENDİNİ ALGILAMA

Anksiyete

Ölüm Anksiyetesi

Benlik Kavramında Rahatsızlık

Benlik Kavramını Güçlendirmeye Hazır Oluş

Beden İmgesinde Rahatsızlık

Bireysel Kimlik (Kendilik) Tanımında Bozulma

Benlik Saygısında Rahatsızlık

Durumsal Düşük Benlik Saygısı

Durumsal Düşük Benlik Saygısı Riski

Kronik Düşük Benlik Saygısı

Güçsüzlük

Güçlendirilmeye Hazır Oluş

Güçsüzlük Riski

İyileşmede/Güçlenmede Yetersizlik

İtibarın Tehlikeye Girmesi Riski

Korku

Ümitsizlik

Ümidi Güçlendirmeye Hazır Oluş

Yorgunluk

8.ROL-İLİŞKİ

Acı Çekme

Beklenen Acı Çekme

Karmaşık (Çapraşık) Acı Çekme

Kronik Keder

Aile İçi Süreçlerin Devamlılığında Bozulma

Aile İçi Süreçlerde Güçlenmeye Hazır Oluş

Disfonksiyonel Aile İçi Süreçler

Ebeveynlikte Yetersizlik

Ebeveyn- Bebek-Çocuk Bağlılığında Bozulma Riski

Ebeveynlik-Rol Çatışması

Bakım Verici Rolünde Zorlanma

Bakım Verici Rolünde Zorlanma Riski

Çocuk Yetiştirme Süreçlerinde Güçlendirilmeye Hazır Oluş

İletişimde Bozulma

Sözel İletişimde Bozulma

İlişkilerde Güçlenmeye Hazır Oluş

Rol Performansında Etkisizlik

Sosyal Etkileşimde Bozulma

Sosyal İzolasyon

Yalnızlık Riski

9.CİNSELLİK-ÜREME

Maternal/Fetal İkili Boyutunda Rahatsızlık Riski

Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik

Cinsel Disfonksiyon

10.BAŞETME-STRES TOLERANSI

Etkisiz Bireysel Baş Etme

Savunucu Baş Etme

Etkisiz İnkâr

Aile Baş Etmesi- Güçlendirilmeye Hazır Oluş

Aile Baş Etmesi- Ödün Verme

Aile Baş Etmesinde Yetersizlik

Etkisiz Toplumsal Baş Etme

Baş Etmede Güçlenmeye Hazır Oluş

İntihar Riski

Dayanma Gücünde (Esneklikte) Bozulma

Dayanma Gücünde (Esneklikte) Bozulma Riski

Dayanma Gücünde (Esneklikte) Güçlenmeye Hazır Oluş

Kendine Zarar Verme Riski

Kendini Sakat Etme

Kendini Sakat Etme Riski

Kendini İhmal Etme

Post Travma Sendromu

Post- Travma Sendromu Riski

Tecavüz Travma Sendromu

Relokasyon/ Taşınma Stresi Sendromu

Relokasyon/Taşınma Stresi Riski

Stres Yüklenmesi

Şiddet Riski- Başkalarına Yönelik

Şiddet Riski- Kendine Yönelik

11.DEĞER-İNANÇ

Dinsel Kurallara Uymada Bozulma

Dinsel Kurallara Uymada Güçlenmeye Hazır Oluş

Dinsel Kurallara Uymada Bozulma Riski

Moral Distress/ Ahlaki Sıkıntı

Spiritüel Distress (Manevi Sıkıntı)

Spiritüel Distress Riski

Spiritüel İyilik Halini Güçlendirmeye Hazır Oluş

İnsan İtibarının Tehlikeye Girme Riski

Nanda Tanı Listesindeki İçerikler Oluşturulurken Kullanılan Kaynaklar:

1.Erdemir, F. (2005). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Ankara, Turkey: Nobel Tıp Kitapevleri.

2.Erdemir F, Altun E, Geckil E. (2004) Nursing Students’ Self Assesment and Opinions About Nursing Diagnosis in Clinical Practice, International Journal of Nursing Terminologies and Classification 14(4),34.

3.Erdemir, F. (2003) NANDA Hemşirelik Tanıları Taksonomi II, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyum Kitabı (5-7 Haziran 2003), Ankara, Türkiye, s:17.

10 thoughts on “Nanda Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planları

 • Ecrin

  Bu şekilde de çok faydalı olmuş. Çok teşekkür ederim, elinize sağlık 🙂

  Yanıtla
  • Seher

   Gerçekten çok faydalı ve güzel bir sayfa olmuş ellerinize sağlık.

   Yanıtla
 • admin

  Teşekkürler Ecrin Hanım

  Yanıtla
 • derya

  Çalışmalarınız için teşekkürler.

  Yanıtla
 • hemşire bey- E.B :)

  yararlı ve güzel çalışma çok işimize yarıyor teşekkürler.

  Yanıtla
 • Cemile

  Aktivite Egzersiz fsö alanına düşme riski de ekleyebilirsiniz

  Yanıtla
 • Ceylan

  MT tanısı nedir ve bakım planı örneği

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir